RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7:00-8:30 - schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy ruchowe.

8:30-8:45 - przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

8:45-9:15 - śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków zdrowotnych i kulturalnego spożywania posiłków, samodzielne komponowanie posiłków.

9:15-9:30 -czynności higieniczne i sanitarne – przedszkolne mycie zębów.

9:30-10:00 - gry i zabawy ruchowe.

10:00-10:30 - zajęcia edukacyjne zgodnie z podstawą programową, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10:30-11:30 - zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11:30-11:45 - przygotowanie do obiadu, czynności porządkowo-higieniczne.

11:45-12:15 - obiad – kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania, kulturalne spożywanie posiłku.

12:15-12:30 - czynności sanitarno-higieniczne po obiedzie.

12:30-12:50 - odpoczynek poobiedni, czytanie książek, słuchanie muzyki.

12:50-13:45 - zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.

13:45-14:00 - czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do podwieczorku.

14:00-14:15 - podwieczorek.

14:15-16:00 - zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.
Przedszkolowo.pl logo